Ogólne warunki sprzedaży i gwarancji

Ogólne Warunki Sprzedaży i Gwarancji Wyrobów Betonowych MD Budinvest Sp. z o.o. w Białym Borze

Ogólne Warunki Sprzedaży

1. Ogólne Warunki Sprzedaży nie dotyczą konsumentów w rozumieniu Art. 22 Kodeksu Cywilnego.

2. Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązują w zakresie sprzedaży towarów przez MD Budinvest Sp. z o.o., zwaną dalej Sprzedawcą, odbiorcy, będącemu osobą fizyczną lub prawną, zwanemu dalej Kupującym, nabywającym towary Sprzedawcy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.

3. Sprzedający oświadcza, że towary przez niego produkowane są zgodne z obowiązującymi normami i warunkami technicznymi.

4. Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązują przy braku odrębnej umowy lub odrębnych zapisów w umowie.

5. Złożenie zamówienia przez Kupującego, niezależnie od formy zamówienia, oznacza akceptację Kupującego Ogólnych Warunków Sprzedaży.

6. Wydanie towaru przez Sprzedawcę i odebranie tego towaru przez Kupującego jest, na podstawie art. 535 Kodeksu Cywilnego umową sprzedaży, na mocy, której Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy cenę.

7. Sprzedawca dostarcza towary na podstawie pisemnego zamówienia złożonego przez Kupującego w formie papierowej lub elektronicznej, po uprzednim obustronnym ustaleniu szczegółowych warunków sprzedaży, tj. ilości i rodzaju prefabrykatów, betonu, tempa odbioru oraz parametrów zamawianych wyrobów, sposobu dostarczenia dokumentacji, cen, warunków dostaw czy terminów płatności.

8. W przypadku, jeśli Sprzedawca wyda towar bez pisemnego zamówienia, a Kupujący towar odbierze, przyjmuje się, że Kupujący akceptuje bez zastrzeżeń wszelkie warunki sprzedaży wymagane przez Sprzedawcę, mieszczące się w ramach normalnych praktyk w obrocie gospodarczym.

9. Za zmiany w zamówieniach wynikające z winy Kupującego, powstałe w wyniku zmian koszty i odpowiedzialność finansową ponosi Kupujący.

10. Jeżeli dostarczenie towaru odbywa się środkami Sprzedającego:

a) Kupujący jest zobowiązany wskazać i przygotować miejsce dostawy tak, aby dostawa mogła odbyć się bezproblemowo i niezwłocznie jednak nie dłużej niż czas określony w zamówieniu. W przypadku braku określonego czasu rozładunku w zamówieniu przyjmuje się standardowo 2 godziny. b) Kupujący jest zobowiązany zabezpieczyć miejsce dostawy w sposób zapewniający bezpieczne warunki realizacji dostawy zgodne z przepisami BHP. c) Sprzedający zastrzega sobie prawo do naliczania dodatkowych opłat związanych z przestojami pojazdów ponad określony czas standardowy zgodnie z cennikiem, jeżeli przestoje wynikają z winy Kupującego. d) Kierowca może odmówić dostawy w wyznaczonym przez Kupującego miejscu, jeśli stwierdzi brak możliwości dojazdu lub ryzyko uszkodzenia sprzętu. e) Każda zmiana miejsca dostawy lub niemożność wykonania dostawy, jeżeli nastąpi z winy Kupującego, odbędzie się na koszt i odpowiedzialność Kupującego. f) Wskazanie przez Kupującego miejsca dostawy, w którym dostawa nie może zostać wykonana i niewskazanie przez Kupującego nowego miejsca dostawy, oznacza rezygnację Kupującego z przyjęcia dostarczonego towaru. g) Rezygnując z przyjęcia dostarczonego towaru zgodnego z zamówieniem, Kupujący wyraża zgodę na obciążenie go kosztami zamówienia. Sprzedawca wystawi na Kupującego fakturę VAT z terminem płatności 7 dni, którą Kupujący przyjmie bez zastrzeżeń. Sprzedawca nie obciąży Kupującego tymi opłatami, jeżeli odmowa przyjęcia towaru nastąpi z winy Sprzedawcy. h) Kupujący zostanie telefonicznie powiadomiony przez Sprzedawcę o przewidywanym terminie dostawy; termin dostawy zostanie określony szacunkowo i może ulec zmianie w wyniku zdarzeń losowych, o czym Sprzedawca powiadomi Kupującego tak szybko, jak będzie to możliwe. i) Sprzedawca zostanie telefonicznie powiadomiony przez Kupującego o gotowości przyjęcia dostawy. j) Jeżeli kontakt telefoniczny będzie niemożliwy, Sprzedawca może wstrzymać się z dostawą do czasu rozwiania wszelkich wątpliwości dotyczących realizacji zamówienia. k) Osoba podpisująca dowód dostawy ze strony Kupującego jest uznawana za upoważnioną przez niego wobec Sprzedającego do odbioru i potwierdzenia zgodności dostawy z zamówieniem (ilości, jakości, rodzaju).

11. Jeżeli dostarczenie towaru odbywa się środkami Kupującego:

a) Osoba podpisująca dowód dostawy ze strony Kupującego jest uznawana za upoważnioną przez niego wobec Sprzedającego do odbioru i potwierdzenia zgodności dostawy z zamówieniem (ilości, jakości, rodzaju). b) Ryzyko związane z pogorszeniem jakości podczas transportu do miejsca rozładowania przechodzi na Kupującego.

12. Cechy towarów wydawanych przez Sprzedawcę określone są przez Deklaracje właściwości użytkowych, Ogólne Warunki Gwarancji i normy przedmiotowe.

13. Stosowanie powszechnie dostępnej soli (chlorek sodu) do odladzania nawierzchni betonowych może powodować uszkodzenia betonu. Dla zminimalizowania negatywnych skutków odladzania nawierzchni betonowych zalecamy stosowanie środków na bazie chlorków wapnia, chlorków magnezu, mrówczanów, octanów.

14. W przypadku stwierdzenia zastrzeżeń, do jakości towaru, Kupujący jest zobowiązany wstrzymać się z jego wbudowaniem i złożyć reklamację. Jeżeli Kupujący wbuduje towar mimo widocznych wad, Sprzedawca nie ponosi kosztów wymiany towaru wadliwego na wolny od wad.

15. Odpowiedzialność za wady jawne ustaje po podpisaniu przez przedstawiciela Kupującego dokumentu dostawy.

16. Wady ukryte lub parametry inne niż zamówione Kupujący ma prawo reklamować niezwłocznie po ich stwierdzeniu, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od ich wykrycia.

17. Pobrane przez Kupującego próbki betonu mogą być uznane za dowód jakości tylko wtedy gdy były pobrane i przechowywane w sposób zgodny z normami i w obecności laboratorium Sprzedającego.

18. Zgodnie z Art. 563 Kodeksu Cywilnego, Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie.

19. Złożenie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku całkowitej zapłaty ceny (Art. 535 K.c.).

20. Wszelkie wynikłe między stronami spory będą rozstrzygane na drodze polubownej zaś w przypadku braku polubownego załatwienia sprawy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedającego.

Ogólne Warunki Gwarancji

Warunki gwarancji, umowne cechy produktów i obowiązki Przedsiębiorcy podlegające Ustawie z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, j oraz Ustawie z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

1. Gwarancją objęte są towary, które zostały prawidłowo wbudowane i pielęgnowane.

2. Każda nieuzgodniona z technologiem Sprzedającego zmiana zastosowania prefabrykatu w celach i miejscach niezgodnych z dostarczoną sprzedającemu dokumentacją skutkować będzie utratą gwarancji na dostarczony towar.

3. Złożenie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku całkowitej zapłaty ceny (Art. 535 K.c.).

4. Zgłoszenie ustne lub telefoniczne wady towaru należy niezwłocznie potwierdzić w formie pisemnej.

5. W przypadku zgłoszenia reklamacji, Kupujący zezwala Sprzedającemu na dokonanie oględzin wydanego towaru, wykonanie zdjęć i pobranie próbek. Sprzedający zobowiązuje się dokonać oględzin w sposób jak najmniej uciążliwy dla Kupującego i niewykraczający poza normalne czynności konieczne do ich przeprowadzenia. Wykonane zdjęcia i pobrane próbki stają się własnością Sprzedającego.

6. Sprzedający ma prawo wstrzymać się wobec Kupującego z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania wobec Sprzedającego wszelkich zaległych zobowiązań finansowych.

7. Procedura rozpatrywania reklamacji:

a) Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przedstawienie przez Kupującego dowodu zakupu i dokumentu WZ. b) Na zgłoszenie Kupującego, Sprzedający dokonuje niezwłocznych oględzin, sporządza protokół i w razie konieczności, wykonuje zdjęcia towarów. Sprzedający zastrzega sobie prawo na miejscu budowy do dokumentowania całego procesu dostawy, wbudowania, pielęgnacji i sposobu użytkowania prefabrykatu na okoliczność zgłoszonej reklamacji. c) Sprzedający dołoży starań, aby wszelkie zgłoszenia reklamacyjne były rozstrzygane polubownie.